İcra Takibi

İcra Takibi

İlamlı İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir nedenle ödememesi durumunda borçlunun devlet kanalıyla borcunu tahsile girişmesine yönelik hukuki eylemdir. Burada önemli olan husus, alacağın tahsil edilememesi hadisesidir. İcra takibine ilişkin kapsamlı bilgiye, https://www.solmazlaw.com/project/icra-ve-iflas-hukuku/ sitesi ziyaret edilerek ulaşılabilir. Borcun tahsili, ilamlı ve ilamsız icra takibi olmak üzere 2 yöntemle yürütülür. Borcun tahsiline yönelik eylem ilamlı yani mahkeme kanalıyla gerçekleştirilebileceği gibi ilamsız olarak da yani mahkeme olmaksızın da gerçekleştirilebilir.

İcra Avukatının Müvekkiline Karşı Sorumlulukları Nelerdir?

Kişi, bir hakkının yerine getirilememesi veya ihlal edilmesi durumunda, bu hakkını elde edebilmek için mahkemeye başvurabilir ve hakkının ödenmesini veya ihlalin önüne geçilmesini talep edebilir. Talep sonucunda, mahkemeden almış olduğu ilamla yani mahkeme kararıyla İcra Müdürlüğü’ne başvurur. Alacaklının icra takibi talebi üzerine İcra Müdürlüğü, icra emri hazırlar ve bu icra emri borçluya tebliğ edilir. Borçlu, ilamlı icra takibine İcra Müdürlüğü nezdinde itiraz edemez. Fakat borçlu, borca istinaden İcra Mahkemeleri’nde dava açabilir. Açılan davada, borçlunun talepleri kabul görürse ilamın icrası geri bırakılabilmektedir. Böylece ilama istenildiği gibi itiraz edilebilmiş olur.

İcra takibi sırasında icra avukatı olan kişinin müvekkiline karşı olan sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

  • Müvekkilin alacaklı olduğu kişiyle iletişim kurarak alacağın tahsilini sağlamak.
  • Borçlu olan şahsın veya kurumun tutumu doğrultusunda dava yoluna gitmek.
  • Ödemenin borçlu tarafından yapılmadığı hallerde, beklemeden icra takibi sürecine gitmek.
  • Borçlunun mal varlıkları üzerinde işlemler gerçekleştirmek.
  • Rehin ya da ipotek söz konusuysa bunların üzerinden alacakların takibini yürütmek.
  • Karşılığı olmayan çeklerin sürelerine bakmak.
  • Art niyet taşıyan icra davalarının itiraz süreçlerini yürütmek.
  • Müvekkil olan şahsın ya da kurumun hakkını dosya sonuçlanana kadar savunmak.